Artikel
14 dec '09
14 december '09
3 min

Ontwikkeling in arbeidsvoorwaarden

Hoe reageren CAO’s op de economische crisis ?

Arbeidsvoorwaarden zijn een breed begrip en nemen, naast werkvreugde, een belangrijke plaats in in het werkend leven van een medewerker. Een groot gedeelte van onze arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is geregeld in een Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO). Het belang van CAO’s voor de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland is onverminderd groot. Immers, CAO-afspraken werken veelal direct door in de individuele arbeidsovereenkomst en bepalen de koopkracht van de Nederlandse beroepsbevolking in het algemeen en van een individuele medewerker in het bijzonder.

In de sectoren voortgezet onderwijs en ziekenhuizen zijn recentelijk nog CAO’s afgesloten met o.a. structurele loonstijging ten behoeve van het koopkrachtbehoud. Wellicht ‘de laatsten der Mohikanen’ gezien de economische crisis?  Als het aan de werkgevers ligt wel. De economische crisis stemt volgens werkgeversorganisaties tot het bewust omgaan met (loon)kosten door bedrijven en instellingen om te overleven en de concurrentie voor te blijven.

Tegenstrijdige wensen
De tucht van de markt wordt door de economische crisis sterker gevoeld en dwingt tot loonmatiging- en zelfs loonbevriezing volgens sommige werkgevers. Het voorkomt faillissementen en gedwongen ontslagen. Stevige looneisen door de vakbonden zijn daarom uit den boze. De werkgevers voelen zich gesterkt door het kabinet dat het standpunt huldigt dat ‘lopende CAO’s ongemoeid worden gelaten en nieuwe CAO’s op nominaal nul worden gezet’. De vakbonden zijn uiteraard een andere mening toegedaan en zien niks in een loonmatiging of bevriezing aangezien matiging leidt tot koopkrachtvermindering van de werknemer en daarmee de consument.

Uit onderzoek (1)  is gebleken dat in de zorgsector een verbetering van salaris, opleidings- en doorgroeimogelijkheden noodzakelijk zijn om met name jongeren te interesseren voor een loopbaan in de zorgsector. Dit geeft volgens een vakbond een goed uitgangspunt om in te zetten op verbetering van arbeidsvoorwaarden bij de komende CAO-onderhandelingen.
Maar de realiteit laat zien dat bij de onderhandelingen over de CAO-gemeenten, loon(sverhoging) een heikel punt is en we wellicht een ‘hete herfst’ tegemoet gaan. Zullen de bonden demonstraties en stakingen als drukmiddel inzetten? Van de ambtenaren is in ieder geval de helft bereid actie te voeren (2).

Groene arbeidsvoorwaarden
Het lijkt erop dat alles draait om loon, looneisen en loonmatiging en de harde opstelling van partijen hierin. Sinds enkele jaren is er een tendens dat sociale partners elkaar (eerder) vinden in arbeidsvoorwaarden over werkdrukvermindering, scholingsafspraken en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ook over groene arbeidsvoorwaarden wordt makkelijker overeenstemming bereikt. Om files en milieuvervuiling te voorkomen gaan werkgevers en werknemers op een slimme manier om met flexibilisering en mobiliteit van werk. Denk hierbij aan thuiswerken, stimuleren van OV-gebruik, stimuleren van fietsgebruik en carpoolen.

Duurzaam denken is binnen de CAO’s niet meer weg te denken en Driessen juicht dit als aanhanger van de drie-eenheid ‘Profit, People en Planet’ alleen maar toe!

(1) ADV Market Research
(2) Binnenlands Bestuur no. 41 2009 pag. 16

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.