Artikel
22 mrt '13
22 maart '13
4 min

Inspectie SZW kritisch naar gemeenten over arbeidsmogelijkheden arbeidsgehandicapten

De inspectie SZW (opvolger van de arbeidsinspectie) heeft in het rapport “Werken met beperkingen” kritiek geuit op gemeenten. Er wordt hierin gesteld dat gemeenten er niet goed in slagen om uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Ook zouden de gemeenten deze doelgroep te weinig begeleiding bieden.

Geen goed beeld van arbeidsmogelijkheden en beperkingen

Volgens de inspectie hebben professionals die mensen aan het werk moeten helpen geen goed beeld van de kenmerken en arbeidsmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij wordt aangetekend dat het UWV een iets beter beeld heeft van de beperkingen van iemand die in de Ziektewet zit dan gemeenten van mensen die in de Wwb zitten.

Geen onderscheid tussen doelgroepen

Eén van de oorzaken van het niet-slagen is dat gemeenten geen onderscheid maken tussen mensen met en mensen zonder een arbeidshandicap. Dan wordt er vaker voor gekozen om mensen zonder arbeidshandicap – die gemakkelijker te begeleiden zijn – aan een baan te helpen. De inspectie wijst er op dat mensen met een arbeidshandicap die niet begeleid worden het risico lopen op een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Financiële afweging

Professionals zijn te weinig bezig met het creëren van mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten, aldus het rapport. Ze richten zich te veel op het binnenhalen van reguliere vacatures die niet geschikt zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Bovendien worden professionals te weinig geprikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Targets zijn er nauwelijks en als ze er al zijn, zijn ze onduidelijk of eenvoudig te halen. Uit een enquête onder de gemeentelijke professionals blijkt dat veel leidinggevenden er bewust voor hebben gekozen om zich te richten op groepen klanten die relatief snel weer uit de bijstand kunnen stromen (trede 4). Deze aanpak is mede ingegeven door de bezuinigingen. Gemeenten hebben er immers financieel belang bij dat er veel mensen uitstromen en die uitstroom is het eenvoudigst te realiseren bij mensen in trede 4. Om mensen met een arbeidshandicap te testen zijn medisch-arbeidsdeskundigen nodig. Gemeenten hebben deze deskundigheid vaak niet in huis en het is bovendien kostbaar. Lang niet altijd kopen gemeenten deze kennis daadwerkelijk in waardoor het moeilijk is om te weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van een werkzoekende zijn.

Positieve ontwikkelingen

De inspectie ziet ook positieve ontwikkelingen, met name bij de aanpak van het UWV. De uitkeringsinstantie verbetert de actieve werkgeversbenadering op de 30 regionale werkgeversservicepunten die het UWV heeft ingericht. Gemeenten maken steeds vaker afspraken met werkgevers bij gemeentelijke aanbestedingen over het in dienst nemen van (arbeidsgehandicapte) bijstandsgerechtigden.

Kritiek VNG en Divosa op het rapport

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Divosa (Vereniging van managers van sociale diensten) hebben kritiek op het rapport. Ze vinden dat er onvoldoende aandacht is voor het feit dat Nederland op dit moment met de derde recessie op rij te maken heeft. In een recessie wordt het altijd moeilijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden, stellen de twee. “Uw onderzoek is waardevol en bevat belangrijke aanbevelingen. Maar lijkt geschreven in de wereld van voor 2009”, aldus Divosa voorzitter René Paas. De inspectie wuift deze kritiek echter weg. Ze stelt dat er niet is geoordeeld over de bereikte resultaten, maar over de wijze van begeleiding: “Ook als er geen sprake is van een recessie zijn deze verbeterpunten van toepassing”.

Participatiewet

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW, die het rapport naar de Kamer heeft gestuurd, benadrukt in een reactie op het rapport dat met de komst van de Participatiewet en de quotumregeling belangrijke stappen worden gezet voor mensen met een arbeidshandicap. Ze ziet in de nieuwe regels een belangrijke ondersteuning voor gemeenten en UWV. Bovendien zal de quotumregeling bijdragen aan een cultuuromslag bij werkgevers, zodat het normaal wordt dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaam zijn binnen reguliere bedrijven.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.