Artikel
19 sep '19
19 september '19
4 min

Prinsjesdag 2019: de gevolgen voor PSA

Hoedjes, baarden, koetsen en jurken zijn allemaal reuze interessant. Maar de PSA-specialisten onder ons willen het gewoon hebben over de gevolgen voor salaris en arbeidsvoorwaarden. In dit artikel zetten we de belangrijkste gevolgen op een rij voor de personeels- en salarisadministratie.

Werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling stelt het kabinet vier wijzigingen voor in de WKR. Deze voorstellen komen voort uit het rapport ‘Evaluatie van de werkkostenregeling’ dat op 23 maart 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer en de daaruit voortgekomen overleggen met het bedrijfsleven.

Vergroten vrije ruimte

De vrije ruimte wordt vergroot. Op dit moment bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom. Voorgesteld wordt om een tweeschijvenstelsel in te voeren. De vrije ruimte wordt 1,7% tot en met een loonsom van € 400.000 plus 1,2% over het restant.

Verklaring omtrent gedrag vrijgesteld

Werkgevers vragen steeds vaker om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan hun werknemers. Een werknemer vraagt deze verklaring aan en meestal vergoedt de werkgever de kosten. Het voorstel is om de vergoeding van de VOG niet meer ten laste te brengen van de vrije ruimte, maar om hiervan een gerichte vrijstelling te maken.

Moment aangifte en afdracht eindheffing verlengd

Een werkgever moet de verschuldigde eindheffing in het kader van de werkkostenregeling aan geven in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Werkgevers vinden deze termijn soms te kort. Het voorstel is om dit te veranderen naar het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Hierdoor hebben werkgevers een maand langer de tijd om de aangifte en de afdracht van de verschuldigde eindheffing te doen.

Vrijwilligersregeling

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat vrijwilligers die maximaal € 170,00 per maand en maximaal € 1.700,00 per jaar aan vergoedingen en verstrekking ontvangen, geen loonbelasting verschuldigd zijn. Deze maximum bedragen worden vanaf 2020 geïndexeerd. De bedragen worden afgerond op een veelvoud van respectievelijk €10,00 en € 100,00. Dat betekent in de praktijk dat de maximumbedragen niet ieder jaar worden verhoogd. 

Vrijstelling assurantiebelasting

Verzekeringen die financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft als hij loon moet doorbetalen bij ziekte, worden vrijgesteld van assurantiebelasting. Dit geldt ook voor verzekeringen van eigenrisicodragers die zelf het risico dragen voor de Ziektewet en WGA.

Scholingskosten

De aftrekpost voor scholingskosten in de inkomstenbelasting blijft nog een jaar bestaan. In 2021 of later wordt deze aftrekpost afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komen in aanmerking voor het STAP-budget. Online kan een aanvraag gedaan worden voor een tegemoetkoming voor een opleiding of cursus. Het doel van deze regeling is om levenslang leren te stimuleren, zodat werknemers breder inzetbaar zijn en beter in kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en daarnaast om leren mogelijk te maken voor een bredere doelgroep.

Tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting

Het kabinet wil de invoering van het tweeschijvenstelsel vervroegen. Dit betekent dat er vanaf 2020 twee belastingschijven gelden in de inkomstenbelasting. Voor een inkomen tot € 68.507 geldt een belastingtarief van 37,35%, daarboven een tarief van 49,50%.

Arbeidskorting en algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt in 2020 extra verhoogd en komt uit op maximaal  € 2711,00. In 2021 wordt dit maximaal € 2.801,00.

De maximale arbeidskorting stijgt in 2020 naar € 3.819,00 en in 2021 naar € 4.143,00.

Premies sociale verzekeringen in 2020

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) geldt vanaf 2020 een premiedifferentiatie binnen het algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Voor vaste contracten met een vaste omvang geldt het lage tarief van 2,94%. Voor overige contracten geldt een tarief van 7,94%.  
 
De sectorfondsen worden in 2020 afgeschaft. De werkeloosheidsuitgaven worden vanaf dat moment gedaan uit het Awf. Overige uitgaven uit de sectorfondsen worden overgeheveld naar het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de werkhervattingskas.
 
De overige premies zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Voor de gedifferentieerde premie Awf en de premie voor het Aof geldt dat de definitieve premie in oktober wordt vastgesteld.

Premie 2019 2020
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 3,60%
Awf-laag 2,94%
Awf-hoog 7,94%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,46% 6,79%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,24% 1,25%

Bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor elektrische auto’s stijgt de komende jaren flink. In 2020 al verdubbelt de bijtelling ten opzichte van 2019. De korting op de bijtelling ten opzichte van niet-elektrische auto’s vermindert. In de jaren erna wordt de korting op de bijtelling zodanig verhoogd dat de bijtelling in 2026 voor elektrische auto’s gelijk is aan die van niet-elektrische auto’s. Daarnaast wordt het catalogusbedrag waarop de korting van toepassing is (dit is de cap) verlaagd en uiteindelijk in 2026 op nul gesteld, omdat de cap dan zijn belang verliest.

  Korting in % Cap in euro’s
2019 18 50.000
2020 14 45.000
2021 10 40.000
2022 6 40.000
2023 6 40.000
2024 6 40.000
2025 5 40.000
2026 0

Benieuwd naar de gevolgen van Prinsjesdag 2019 voor HRM? Deze hebben we op een rij gezet in het artikel: Prinsjesdag 2019: de gevolgen voor HRM en de publieke sector.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.