Artikel
16 apr '14
16 april '14
3 min

Nieuwe CAO Voortgezet onderwijs

De VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben op 15 april 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ruim 100.000 medewerkers in het voortgezet onderwijs. Deze CAO heeft een looptijd van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.

Informatiebijeenkomst
In overleg met de VO-Raad zal Driessen op korte termijn een bijeenkomst organiseren waarin HRM’ers in het voortgezet onderwijs worden bijgepraat over de gevolgen van dit akkoord voor de personeelspraktijk. Meer informatie: www.driessen.nl/caovo

Een samenvatting van het bereikte akkoord vindt u hieronder.

Loonsverhoging
Het akkoord behelst onder meer een loonsverhoging van 1,2% per 1 augustus 2014. De geboden loonruimte, zoals door het kabinet vastgesteld in de ruimtebrief 2015, wordt volledig ingezet voor een loonsverhoging. De hoogte hiervan wordt bepaald in het voorjaar van 2015 en met terugwerkende kracht toegekend per 1 januari 2015. De loonsverhoging van 1,2% zoals in augustus 2014 is toegekend, maakt hier deel vanuit.

BAPO
Ook is afgesproken dat de huidige seniorenregeling (BAPO) komt te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor alle medewerkers, die hen in staat stelt keuzes te maken die passen bij hun levensfase en persoonlijke situatie.

In de nieuwe situatie krijgt iedere werknemer jaarlijks de beschikking over 50 klokuren die aangewend kunnen worden voor verlof, werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Voor werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben bereikt, is een overgangsregeling opgenomen.

Entreerecht afgeschaft
Ook is afgesproken dat het entreerecht nog één jaar in stand zal blijven, maar per 31 juli 2015 zal komen te vervallen. Werknemers die reeds gestart zijn met een opleiding die leidt tot een eerstegraads bevoegdheid en meer dan 50% lesgeven in de bovenbouw, hebben tot en met 31 juli 2017 nog recht op het entreerecht.

Professionaliseringsbudget
Sociale partners leggen daarnaast vast dat scholen 10% van het personeelsbudget gaan besteden aan professionalisering. Iedere docent krijgt een basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van de normjaartaak en 600 euro.

Werkgelegenheid
In het kader van de werkgelegenheid hebben sociale partners een aantal afspraken gemaakt over het aannemen en behouden van jonge docenten en het tegengaan van kleine deeltijdbanen. In het akkoord wordt ook uitwerking gegeven aan de nieuwe Participatiewet, waarin beoogd wordt meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Professioneel statuut
Partijen zijn van mening dat aandacht voor zeggenschap en medezeggenschap van groot belang is voor goede verhoudingen binnen de schoolorganisatie. Daarom hebben zij vastgelegd dat in de komende periode wordt gewerkt aan de uitgangspunten en kaders van een professioneel statuut, dat in de praktijk van het voortgezet onderwijs kan worden toegepast.

Positief advies
Zowel de VO-raad als de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV Onderwijs en FvOv leggen het onderhandelaarsakkoord de komende weken met een positief advies voor aan hun leden.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.