Artikel
4 sep '19
4 september '19
3 min

Overtredingen op Arbowet: eerder hogere boetes

Gezond en veilig kunnen werken. Met dit doel maakt de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) werkgevers verantwoordelijk om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ten aanzien van het naleven van de Arbowet is onlangs de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Door deze aanpassing worden overtredingen op de Arbowet scherper beoordeeld en gelden hogere boetes.

Boete bij tekortkomingen RI&E

Om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen door werk zo klein mogelijk te houden, zijn werkgevers verplicht een overzicht op te stellen van alle risico’s die het werk met zich meebrengt, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een Plan van Aanpak geven zij vervolgens aan hoe de werkgever die risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.

Uit een eerder gepubliceerd onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) blijkt dat in 2018 slechts 49 procent van de werkgevers beschikte over een RI&E. Slechts 30 procent van de organisaties heeft een RI&E waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Omdat zoveel bedrijven achterblijven met het opstellen van een RI&E en het Plan van Aanpak, gaan met deze wijziging (per 23 juli 2019) de boetes voor het niet naleven van de Arbowet omhoog.

Daarnaast krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een organisatie niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met Plan van Aanpak. Op dit moment mag de Inspectie bij niet naleven van de Arbowet in eerste instantie alleen een eis stellen of waarschuwing geven.

Het sanctiebeleid is als volgt aangescherpt:

  • De boete voor organisaties die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500).
  • De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Voor de situatie dat een Plan van Aanpak ontbreekt, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar € 3.000). Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E.
  • Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van € 750 naar € 1.500).
  • De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Boete bij arbeidsongevallen met letsel en/of ziekenhuisopname

De recente wijziging houdt verder in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport. Hoe ernstiger de gevolgen, hoe hoger de boete.

Bron: AWVN

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.