Artikel
3 jul '14
3 juli '14
4 min

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

De vakbonden en de PO-Raad hebben op woensdag 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Zo wordt het mogelijk om noodzakelijke vernieuwingen, onder andere als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 in te voeren. In dit artikel vindt u een samenvatting van het onderhandelaarsakkoord.

Modernere CAO

Per 1 januari 2014 zijn de primaire arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd. Dit onderhandelaarsakkoord CAO PO is het eerste dat zowel de primaire arbeidsvoorwaarden als de secundaire arbeidsvoorwaarden bevat. Het akkoord is voor sociale partners een stap naar een modernere cao waarin een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket voor elke werknemer in het primair onderwijs is gegarandeerd.

Loonsverhoging

Met ingang van 1 september 2014 worden de lonen structureel verhoogd met 1,2%. De geboden loonruimte door het kabinet (vastgesteld in de ruimtebrief 2015) wordt ingezet voor deze loonsverhoging en voor financiering van de overige afspraken in deze cao. In het voorjaar van 2015 wordt de hoogte van de ruimte bepaald en met terugwerkende kracht toegekend per 1 januari 2015. Indien blijkt dat in de ruimtebrief meer ruimte wordt afgesproken dan 1,6% zullen over het meerdere daarvan aanvullende loonafspraken worden gemaakt.

Professionalisering

Bonden en werkgevers vinden het belangrijk dat iedere leerkracht basisbekwaam is en dat op termijn alle leerkrachten ook vakbekwaam zijn. De definities van basisbekwaam en vakbekwaam worden in de cao opgenomen. Iedere werknemer (OP, OOP en schoolleider) is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering, maakt jaarlijks afspraken over de eigen professionalisering en wordt vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan. De schoolleider voert de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Startende leerkracht – basisbekwaam
De startende leerkracht heeft recht op een bijzonder budget van 40 uur per jaar om te besteden aan professionalisering. Daarnaast heeft hij ook recht op begeleiding door een coach (niet de direct leidinggevende). Er worden afspraken in een persoonlijk ontwikkelingsplan vastgelegd over hoe tot basisbekwaamheid te komen. Het niet behalen van de basisbekwaamheid kan na drie jaar rechtspositionele gevolgen hebben. Als de startende leerkracht basisbekwaam is, wordt hij ingeschaald in de vierde periodiek van zijn salarisschaal.

Basisbekwaam – vakbekwaam
Zodra de leerkracht basisbekwaam is, worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan afspraken vastgelegd over hoe te komen tot vakbekwaamheid. Indien de vakbekwaamheid eerder wordt bereikt dan er volgens het huidige periodiekensysteem recht is op de achtste periodiek van de bij de functie behorende salarisschaal wordt de leraar ingeschaald in de achtste periodiek. Als de leerkracht de vakbekwaamheid heeft bereikt dan wordt hij ingeschaald in de achtste periodiek van zijn functie.

Twee klokuren per werkweek voor professionalisering
Naast de eventuele opgedragen scholing hebben alle werknemers recht op 2 klokuren per werkweek voor hun professionele ontwikkeling. Per fte is gemiddeld € 500,- beschikbaar, om de werknemer invulling te laten geven aan zijn eigen professionalisering. De werknemer legt achteraf binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn professionaliseringsactiviteiten.

Hiermee komen de bepalingen rondom de 10% deskundigheidsbevordering te vervallen.

Jaartaak/werkweek

Het huidige systeem van de jaartaak wordt omgezet naar een 40-urige werkweek. De werknemer die 40 uur per week werkt, heeft een werktijdfactor van 1. Ook wordt de pauze in de cao gedefinieerd. In de cao wordt een keuze tussen twee modellen opgenomen, zodat de werkdrukbeheersing past binnen de ontwikkeling van het eigen personeelsbeleid.

Minimale betrekkingsomvang

De minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is 8 uur (0,2 fte).

Vakantieverlof in aantal uren per jaar

Het vakantieverlof wordt uitgedrukt in een aantal uren per jaar: 428 klokuren vakantieverlof (inclusief feestdagen) bij een 40-urige werkweek.

Duurzame inzetbaarheid

De BAPO en de leeftijdsuren OOP worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een regeling die gericht is op arbeidsparticipatie en ontwikkeling van alle werknemers. De nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid bestaat uit een budget van 40 uren voor iedereen (naar rato), een bijzonder budget voor startende leraren en een bijzonder budget voor oudere werknemers. Voor de werknemers die al gebruikmaken van het BAPO-verlof wordt een overgangsregeling opgenomen. Vanaf 1 oktober 2014 vindt geen nieuwe instroom in de BAPO-regeling meer plaats.

Bron: PO Raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.