Artikel
8 dec '16
8 december '16
4 min

In dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking

Gemeenten hebben vanuit de banenafspraak een verplichting om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De VNG ontvangt regelmatig vragen over het bepalen van de functie en het bijbehorende salaris en heeft onderstaande achtergrondinformatie voor u op een rijtje gezet.

Wat houdt de banenafspraak ook alweer in?

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen hierdoor een beter perspectief op een reguliere baan en nemen hierdoor deel aan de samenleving. De afspraak maakt onderdeel uit van het Sociaal Akkoord en is vastgelegd in de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 is ingegaan. Doelstelling is om in 2016 125.000 extra banen te hebben gerealiseerd, waarvan 25.000 in de overheidssector.

Wie behoren tot de doelgroep?

  • Mensen met een Wajong-status, met een Wsw-indicatie en met een Wiw- en Id-baan.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • VSO-leerlingen en (ex-)leerlingen uit het praktijkonderwijs.

Iedereen die tot de doelgroep behoort, staat in het doelgroepregister. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. Mensen met een Wajong-status, een Wsw-indicatie en Id-baan staan in elk geval opgenomen in het doelgroepregister. Voor mensen die onder de Participatiewet vallen, geldt dat het UWV beoordeelt of ze kunnen worden opgenomen in het register. VSO-leerlingen kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij het UWV om in het doelgroepenregister opgenomen te worden. Voor ex-leerlingen uit het praktijkonderwijs wordt dit vanaf 1 januari 2017 mogelijk.

Dit doelgroepregister is belangrijk voor werkgevers omdat zij hierdoor kunnen nagaan of toekomstige medewerkers in het doelgroepenregister zijn opgenomen en in hoeverre zij voldoen aan de verplichtingen vanuit de banenafspraak. Ze kunnen dit register raadplegen via het werkgeversportaal van het UWV. Op basis van het loonheffingsnummer kan een werkgever zien welke werknemers, die in het doelgroepregister zijn opgenomen, hij al in dienst heeft.

Inschaling in de CAR-UWO

Een aanstelling bij een gemeente in het kader van de banenafspraak betekent dat de medewerker onder de CAR-UWO valt. Artikel 1:2c van de CAR-UWO regelt dat het salaris van medewerkers die in het kader van de banenafspraak zijn aangesteld, in sommige gevallen kan worden aangepast. Dit is het geval bij de volgende medewerkers:

  • De medewerker valt onder de Participatiewet:
    de werkgever heeft de mogelijkheid binnen artikel 1:2c CAR-UWO om de medewerker in schaal A te plaatsen, deze schaal is gebaseerd op het minimumloon. Het is een ‘kan-bepaling’. Er kan ook voor gekozen worden om de medewerker in de functieschaal te plaatsen. In dat geval is artikel 1:2c van de CAR-UWO niet van toepassing.
  • De medewerker valt onder de Wajong:
    De medewerker komt in de functieschaal en kan niet in schaal A worden geplaatst. Wanneer de medewerker een loonwaarde heeft van minder dan 100% kan de werkgever een loonwaardemeting aanvragen. De loonwaarde wordt aangegeven in een percentage, de loonwaarde maal het schaalbedrag wordt het salaris van de medewerker. Dit is eveneens een ‘kan-bepaling’. De werkgever kan er ook voor kiezen de medewerker 100% van het reguliere salaris te betalen. Welke keuze ook gemaakt wordt: het salaris is altijd minimaal het minimumloon.
  • Voor de overige doelgroepen van de banenafspraak kan het salaris niet aangepast worden.

Lagere arbeidsproductiviteit

Wanneer een werknemer met een Wajong-status als gevolg van zijn of haar beperkingen een lagere arbeidsproductiviteit heeft dan een collega zonder beperkingen en de arbeidsprestatie is in geld uitgedrukt lager dan het wettelijk minimumloon, dan kan de werkgever loondispensatie aanvragen bij het UWV. Voor de overige doelgroepen geldt dat de gemeenten een loonkostensubsidie kan inzetten.

Wajong vóór en na 2010

Zolang een Wajonger recht heeft op de Wajong-status behoort hij of zij tot de doelgroep voor de banenafspraak en blijft de baan meetellen. Dat geldt ook voor Wajongers die meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, dankzij een voorziening. Wanneer een Wajonger zijn Wajong-status verliest is afhankelijk van de soort Wajong (vóór of na 2010).

Goed werkgeverschap

Een medewerker die onder de banenafspraak valt wordt, als hij of zij groeit in de functie en goed functioneert, na verloop van tijd ingeschaald op een regulier salaris. Dat past in de lijn van goed werkgeverschap en in de gedachten van de banenafspraak. Het is hierbij van belang dat de geboden functie nuttig is en goed wordt uitgevoerd, zodat er een toegevoegde waarde is voor de organisatie.

Op de website van de VNG kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.