Artikel
4 jun '10
4 juni '10
3 min

Principeakkoord CAO Waterschappen 2009-2011 – overige onderwerpen

Op 3 juni jongstleden hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden binnen de sector Waterschappen. In dit artikel zullen wij stilstaan bij de overige onderwerpen uit het principeakkoord. A&O fonds Waterschappen Het A&O fonds Waterschappen is een belangrijke stimulans voor het decentraal vormgeven van leeftijdsbeleid, opleiding en ontwikkeling en modernisering van het HRM-beleid. Om die reden hebben partijen reeds in het voorjaar in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) besloten de proefperiode met het A&O fonds te verlengen tot en met 2012. Daarnaast zijn partijen overeengekomen de bijdrage aan het A&O fonds met ingang van 1 januari 2010 te verhogen met 10%. Mobiliteit Partijen zijn overeengekomen om met ingang van 1 augustus 2010 de vergoedingsregeling kosten woon-werkverkeer beter te laten aansluiten bij het tijdsgewricht, het arbeidsmarktperspectief en de duurzaamheid door de kosten van openbaar vervoer volledig te vergoeden. Daarnaast zal er een fietsvergoeding van € 0,15 per kilometer worden geïntroduceerd. Deze vergoeding is ongeacht het aantal kilometers woon-werkverkeer. Vakbondswerk Partijen onderkennen het belang van goede vakorganisaties. Werkgevers faciliteren dit al enkele jaren middels verlof voor vakbondsconsulenten. Naar aanleiding van de overwegend positieve evaluatie worden de volgende afspraken gemaakt:

  • vanuit het LAWA is een ledenbrief verzonden naar de waterschappen waarin het werk van de vakbondsconsulent onder de aandacht is gebracht. Zo zijn de waterschappen gevraagd mee te werken aan het beter bekend maken van het werk van de vakbondsconsulenten door intensiever gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen.
  • verder is middels een ledenbrief van het LAWA de scheidslijn tussen het werk van de vakbondsconsulent en de vakbond, daar waar het gaat om individuele belangenbehartiging, beter geformuleerd. Deze tekst is als toelichting opgenomen bij artikel 4:3:4 lid 5 van de SAW.
  • tot slot zullen de vakorganisaties actief op zoek gaan naar nieuwe vakbondsconsulenten.

Agressie en geweld
Partijen zijn van mening dat agressie en geweld tegen waterschapsambtenaren ontoelaatbaar is. Met het tot stand komen van de arbocatalogus is inmiddels al een belangrijke stap gezet. Middels een extra impuls via sectorale registratie van incidenten willen partijen dit verder implementeren/doorontwikkelen. Ook hier is een belangrijke rol voor het A&O fonds weggelegd in de zin van voorlichting en voorbeeldgedrag en het vormgeven van beleid op het gebied van agressie en geweld.
De werkgroep die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de arbocatalogus zal eveneens de opdracht krijgen onderzoek te doen naar een sectoraal systeem van incidentenregistratie.

Modelregelingen

Het IKB geeft invulling aan nieuwe arbeidsverhoudingen. De verhouding centraal/decentraal is dan ook besproken. Partijen zijn de volgende hoofdindeling overeengekomen:

Centraal Decentraal
1. Regeling/CAO/huidig deel 1 SAW Verplicht de centrale afspraken volgen
2. Raamregelingen Uitvoeringsregels
3. Basisregeling
  1. Is er decentraal geen regeling overeengekomen dan geldt de basisregeling.
  2. Decentraal kan een eigen regeling overeengekomen worden
4. Geen afspraken Mogelijkheid voor overleg

De huidige 12 modelregelingen in deel 2 worden gedurende de looptijd van deze CAO ondergebracht in bovenstaande vierdeling. Het gaat hierbij om de:

1.    overlegregeling;
2.    regeling vergoeding overige reis- en verblijfskosten dienstreizen;
3.    betaald ouderschapsverlof;
4.    compensatie voor arbeid onder sterk bezwarende omstandigheden;
5.    rechtspositie leerling ambtenaren;
6.    rassendiscriminatie;
7.    klachtenprocedure seksuele intimidatie;
8.    klokkenluidersregeling;
9.    keuzesysteem;
10.    jaarurensystematiek (afspraak in dit akkoord: de regeling vervalt per 1 januari 2011);
11.    modelregeling vergoeding kosten woon-werkverkeer;
12.    modelformulieren gesprekscyclus.

Bron:     Principeakkoord CAO Waterschappen (Abvakabo FNV)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.