Artikel
4 jun '10
4 juni '10
5 min

Principeakkoord CAO Waterschappen 2009-2011 – flexibel werken

Op 3 juni 2010 hebben de Unie van Waterschappen en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen. Het akkoord loopt van 1 oktober 2009 tot 1 januari 2012. In dit artikel staan we stil bij het onderwerp flexibel werkende zoals genoemd in het principeakkoord.

Telewerken
Partijen vinden dat telewerken in ieder waterschap mogelijk moet zijn, maar telewerken is niet bij ieder type werk/iedere functie mogelijk. Daartoe is afgesproken dat bij ieder waterschap voor 1 januari 2011 een telewerkregeling met het GO, dan wel met instemming van de Ondernemingsraad (artikel 27 WOR) moet zijn afgesproken.

In december 2010 zal getoetst worden of alle waterschappen een eigen regeling hebben. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt op centraal niveau een model telewerkregeling afgesproken. Deze gaat dan gelden voor de waterschappen zonder eigen lokale regeling.

Mantelzorg
Medewerkers moeten in staat worden gesteld om mantelzorg te verlenen. Leidinggevende en medewerker komen, rekening houdend met wettelijke (Wet arbeid en zorg) en CAO-kaders, in overleg tot afspraken die het voor de medewerker mogelijk maken de (mantel)zorg te verlenen. Partijen hebben afgesproken mantelzorg in de SAW op te nemen. Ook het wettelijk langdurend zorgverlof zal in hoofdstuk 4 SAW worden opgenomen.

Flexibilisering werktijden

Plaats- en tijdonafhankelijk werken en flexibilisering van werktijden zijn onderdeel van de moderne manier van werken. Partijen willen afspraken maken die het mogelijk maken de werktijden beter af te stemmen op de bedrijfsvoering en meer flexibiliteit in te bouwen voor de medewerker.

Dagvenster Onregelmatige dienst
Anno 2010 vinden steeds meer mensen het prettig om zelf hun werktijden te bepalen door hetzij vroeg te beginnen of juist later te kunnen doorwerken. Het huidige dagrooster wordt als knellend ervaren. Daarom hebben partijen afgesproken dat het dagvenster voor de ORT hierbij dient aan te sluiten. Dit dagvenster wordt per 1 januari 2011 van 7.00 uur tot 19.00 uur. Voor medewerkers die in juni 2010 ORT ontvangen blijft het dagvenster 8.00 uur tot 18.00 uur behouden. Deze garantie/overgangsmaatregel geldt tot de werknemer naar een functie gaat zonder ORT.

Plus – en minuren systematiek

Om de inzetbaarheid op jaarbasis beter te kunnen reguleren, willen partijen bij de invoering van de 36-urige werkweek een regeling van plus- en minuren vaststellen. De regeling “Jaarurensystematiek”  in deel II van de SAW vervalt per 1 januari 2011.

Overwerk binnen het dagvenster
In het verlengde van de instelling van het plus- en minurensysteem, is het logisch als binnen het dagvenster geen overwerkvergoeding wordt verstrekt. Dit betekent dat per 1 januari 2011 de vergoeding voor overwerk in het dagvenster vervalt. Bovendien komt het aanvullend verlofrecht (7,4 uur) voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding te vervallen.
Een vergoeding voor overwerk, werken in opdracht van de werkgever op voor de werknemer belastende tijden, blijft gecontinueerd. Partijen onderkennen dat werk in avonduren of weekeind meer vraagt van een medewerker dan op een doordeweekse dag. In de SAW staan hiervoor passende vergoedingen/overwerkpercentages.

Managementtoets

Voor de knelpunten op korte en lange(re) termijn is een verdere flexibilisering van de arbeidstijden nodig. De bandbreedte in het keuzesysteem wordt uitgebreid van 34-40 uur tot 30-42 uur. De managementtoets wordt van toepassing over de volledige bandbreedte

Voorjaar 2011 wordt het A&O fonds gevraagd de invoering van de 36-urige werkweek te evalueren en daarbij zal specifiek de werking van de managementtoets worden onderzocht.

Moeilijk vervulbare functies

De sector kent ook moeilijk vervulbare vacatures. De vraag is hoe dit probleem op te lossen. De arbeidsduur terugbrengen naar een normwerkweek van 36 uur geeft slechts voor de korte termijn een antwoord. Een deel van de oplossing op lange termijn wordt gevonden door voor schaarse, unieke of specialistische functies specifieke arbeidsduurverlenging af te spreken. Het keuzesysteem in de SAW biedt de medewerker de mogelijkheid om tijdelijk langer of korter te werken, mits de werkgever daarmee instemt. Dit wordt nu uitgebreid met een in de SAW vastgelegd het recht voor de werkgever om binnen het waterschap bepaalde nieuwe functies slechts voor een langere arbeidsduur (een normwerkweek van gemiddeld 40 uur) open te stellen/te werven.

Feestdagen

Partijen willen overgaan tot een verdere rationalisering van de huidige feestdagenregeling. De SAW geeft aan dat op feestdagen in beginsel niet wordt gewerkt. Wanneer wel wordt gewerkt, zijn compenserende maatregelen voorgeschreven. Daarboven is voor medewerkers die volgens rooster op zaterdag en zondag werken voorgeschreven dat men voor doordeweekse feestdagen een compensatiedag krijgt, ongeacht of men op die dagen al dan niet moet werken. Voor deze groep is de regeling daarmee niet alleen dubbelop, maar in uitwerking ook ongelijk aan die voor medewerkers die niet in het weekend werken. Deze doublure verdwijnt met het vervallen van artikel 4.2.3 lid 6 per 1 januari 2011.

Buitengewoon verlof en lokale feestdagen

Met ingang van 1 januari 2011 komt het verlof op bijzondere dagen (lokaal aangewezen feestdagen) te vervallen. In plaats hiervan wordt opgenomen dat het bestuur één lokale feestdag aanwijst.

Buitengewoon verlof in verband met jubilea, verhuizen, huwelijken komt met ingang van 1 januari 2011 te vervallen.

Onderzoek naar belemmeringen en mogelijkheden flexibeler werken

Partijen zullen tijdens de looptijd van deze CAO een studie uitvoeren naar capaciteitsplanning respectievelijk vergroting van de flexibiliteit door slimmere roosters.; onderdeel van deze studie zijn onder andere meer flexibele werktijden, zelf roosteren en de opheffing van belemmeringen voor flexibiliteit in de huidige CAO. Partijen verwachten dat het A&O fonds hier een stimulerende rol kan spelen.

Bron:     Principeakkoord CAO Waterschappen (Abvakabo FNV)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.