Artikel
10 jun '14
10 juni '14
3 min

Onderhandelingen ABP-pensioenregeling 2015

Op het gebied van pensioen zijn er ontwikkelingen die voor werkgevers en werknemers binnen overheid en onderwijs relevant zijn. Om deze reden zijn het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelingen gestart over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Aanleiding voor deze onderhandelingen is de wijziging van pensioenwetgeving en de verwachte wijziging van de rekenregels voor de pensioenfondsen per 2015.

Minder fiscale ruimte voor pensioen

Het kabinet maakt per 2015 de fiscale ruimte kleiner omdat we allemaal langer leven en langer door kunnen werken. Dit houdt de AOW en het pensioen betaalbaar. Het kabinet kan het pensioen zelf niet wijzigen, wel kan ze de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw beperken. De huidige ABP-regeling voldoet niet aan dit fiscale kader.

Onderhandelingen pensioenregeling

Het aanpassen van de pensioenregeling gaat niet automatisch, hierover moeten sociale partners gezamenlijk afspraken maken. Als het de sociale partners niet lukt om de regeling aan te passen, wordt de regeling per 1 januari 2015 fiscaal bovenmatig. Dat zou een forse daling van de koopkracht betekenen van werknemers binnen overheid en onderwijs. De pensioenpremie mag dan namelijk niet meer van het brutoloon worden betaald, maar moet van het nettoloon worden betaald.

Discussiepunt: de premievrijval

De sociale partners zijn het er wel over eens dat de pensioenregeling moet worden aangepast. Maar ze zijn het niet eens over wat er moet gebeuren met de premievrijval. De aanpassing van de regeling leidt immers tot een lagere pensioenopbouw en dat betekent dat werkgevers en werknemers minder pensioenpremie betalen. Dit is het voornaamste discussiepunt in de lopende onderhandelingen.

Inzet VSO

Het VSO wil de vrijvallende premie besteden aan verbetering van de (primaire) arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen over pensioen en andere arbeidsvoorwaarden gebeuren weliswaar op verschillende cao-tafels, maar het VSO legt een verbinding tussen beide tafels. Zo kunnen de sociale partners per sector afspreken hoe het arbeidsvoorwaardengeld besteed wordt, bijvoorbeeld aan een loonsverhoging.

Ook vindt het VSO het niet meer van deze tijd dat de pensioenopbouw van jongeren wordt verlaagd, terwijl de waarde van het extra pensioen ongemoeid wordt gelaten. De ABP-pensioenregeling kent namelijk een overgangsregeling voor vroegpensioen. Deze houdt in dat voor werknemers die in 2006 al in dienst waren bij een ABP-werkgever, extra pensioen wordt ingekocht. Dit extra pensioen wordt niet geraakt door de nieuwe fiscale regels, toch wil het VSO dit overgangsrecht aanpassen conform de nieuwe fiscale grenzen. De reden hiervoor is dat vooral de oudere werknemers van het extra pensioen profiteren, terwijl de premie uiteindelijk wordt opgebracht door alle werknemers. De premiedaling die door deze aanpassing ontstaat wil het VSO ook beschikbaar stellen aan de cao-tafels. Daarbij zetten zij in op balans in inkomen tussen nu en later.

Inzet SCO

De vakbonden willen de vrijval liever binnen de pensioenregeling inzetten. Zij willen de bestaande pensioenregeling uitbreiden om zo de versobering als gevolg van de nieuwe fiscale kaders zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor zijn volgens hen enkele mogelijkheden, zoals het verbeteren van het nabestaandenpensioen (dat uitruilbaar is met ouderdomspensioen), pensioen opbouwen over het hele werkelijk verdiende inkomen, pensioen opbouwen tijdens werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en het versterken van de financiële positie van het ABP.

Wanneer zijn de onderhandelingen klaar?

De onderhandelingen moeten leiden tot een akkoord per 1 juli aanstaande. ABP heeft namelijk nog tijd nodig om de wijzigingen te verwerken in de regeling en om deelnemers en werkgevers te informeren over de wijzigingen. Zijn de onderhandelingen voor deze datum niet afgerond, dan wordt het speelveld van de onderhandelingen beperkt, omdat niet alle opties meer open staan.

 

Bron: VNG, VSO

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.