Artikel
24 nov '10
24 november '10
3 min

Kloof tussen leraar en schoolleiding over promotiekansen

Veel leraren vinden de procedures rond schaalpromotie op hun school oneerlijk verlopen blijkt uit de nota ‘Werken in het onderwijs 2010’ van het ministerie van OCW. Nog niet eens een derde van de leraren is het eens met de stelling dat alle leraren een eerlijke kans hebben op schaalpromotie. Veel leraren geven aan dat zij denken dat ‘een goede relatie met de directie’ een belangrijke rol speelt bij promotie van collega’s.

Directieleden en pas gepromoveerde leraren vinden daarentegen dat promoties op hun school wel degelijk eerlijk verlopen. Dit verschil van inzicht is weliswaar verklaarbaar, maar is niet bevorderlijk voor een effectieve uitvoering van het functiemixbeleid.

Dialoog is succesvol middel voor draagvlak
Gelukkig laat onderzoek naar promotiecriteria een uitweg zien uit de tegenstelling in zienswijze van leraar en schoolleiding. In alle sectoren stellen leraren duidelijke promotiecriteria op prijs. Leraren op scholen waar al nieuwe promotiecriteria zijn opgesteld, vinden twee keer zo vaak dat alle leraren een eerlijke kans op schaalpromotie hebben als leraren op scholen zonder nieuwe criteria. Een goede dialoog tussen directie, medezeggenschapsraad en leraren blijkt dus de weg te zijn om draagvlak te creëren voor transparante promotiecriteria. Voor een goede uitwerking van het functiemixbeleid op scholen is communicatie en dialoog dus van essentieel belang.

Functieprofielen vormen de basis
Op basis van ervaringen opgedaan in diverse onderwijsinstellingen heeft Driessen een toolbox ‘kwaliteit en bekwaamheid’ ontwikkeld die de basis vormt voor duidelijke communicatie en een goede dialoog. Het eerste onderdeel van de toolbox is het opstellen van doordachte functieprofielen. Om onduidelijkheid omtrent ontwikkeling en promotie weg te nemen, is het belangrijk duidelijke criteria op te stellen die samenhangen met een bepaalde functie. Zo is voor iedereen duidelijk waar men aan moet voldoen om een bepaalde functie te mogen vervullen en welke kwaliteiten er nodig zijn om promotie te maken naar een hogere functie of schaal.

Gesprekkencyclus stimuleert ontwikkeling
Zodra of indien de functieprofielen gereed zijn, is het zaak om de beoordeling en ontwikkeling van medewerkers te structureren in een gesprekkencyclus. Om richting te geven aan de gesprekkencyclus, kan via de toolbox een plan van aanpak voor de gesprekkencyclus binnen een onderwijs organisatie opgezet worden. Het plan van aanpak wordt zo opgesteld dat alle bekwaamheidseisen aan bod komen, samen met de schoolspecifieke zaken en kernwaarden die van belang worden geacht.

Motiveren door te informeren

Tenslotte is het creëren van draagvlak binnen een organisatie erg belangrijk voor de acceptatie en motivatie van de medewerkers. Daarom is het derde onderdeel van de toolbox een presentatie die gegeven kan worden voor het eigen onderwijspersoneel. In de presentatie worden de toeschouwers meegenomen in de veranderende wetgeving en mogelijkheden (i.v.m. wet BIO) en wat dat voor een gevolgen heeft voor de eigen onderwijsinstelling. Want zoals het ministerie van OCW al aangaf “Voor een goede uitwerking van het functiemixbeleid op scholen is communicatie en dialoog dus van essentieel belang.”

Meer informatie
De flyer van de toolbox ‘kwaliteit en bekwaamheidseisen in het onderwijs’ kunt u direct downloaden voor meer informatie. Bekijk de toolbox kwaliteit en bekwaamheidseisen. Onze collega’s van consultancy staan uiteraard ook voor u klaar als u vragen heeft. Zij zijn bereikbaar via 0492 – 50 66 66 of per e-mail via consultancy@driessen.nl

Bron: Nota werken in het onderwijs 2010, Ministerie OCW

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.