Artikel
28 okt '14
28 oktober '14
2 min

Onderhan­de­lings­re­sul­taat bereikt over nieuwe cao provincies

Op 6 oktober 2014 hebben het IPO en de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe provinciale cao van 1 juni 2012 tot 1 januari 2016. Onderstaand zijn in het kort de belangrijkste elementen van het onderhandelingsresultaat beschreven. Het onderhandelingsresultaat zal in de maand oktober/november worden voorgelegd aan de achterban van de werkgever en de bonden en daarna kan worden vastgesteld of de cao door beide partijen zal worden ondertekend.

Loonontwikkeling

Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 2% per 1 januari 2015 en van 1% per 1 juli 2015. Daarnaast is afgesproken dat er eenmalig 450 euro bruto wordt uitgekeerd in de maand van ondertekening van de nieuwe cao.

Inhoudelijke onderwerpen

Er zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke sectorale regeling ‘Van Werk Naar Werk’ en over de invoering van een Individueel Keuzebudget dat werknemers meer keuzes biedt om hun arbeidsvoorwaardenpakket optimaal te laten aansluiten bij hun levensfase en/of hun persoonlijke omstandigheden. En er is een handreiking ‘Tijd- en Plaats-onafhankelijk werken’ ontwikkeld die werknemers meer verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over hun arbeidsduur, werktijden en werkplek geeft. De bestaande AOW-hiaten in de rechtspositieregelingen worden gerepareerd.

Studies

Tenslotte zijn diverse studies afgesproken: een ‘quickscan’ naar duurzame inzetbaarheid, een onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties, een tweede evaluatie van het beloningssysteem en een studie naar een nieuwe boven- en nawettelijke werkloosheidsregeling die aansluit bij de veranderingen in de WW en bij het nieuwe ontslagrecht dat straks ook voor ambtenaren gaat gelden.
Let op: Dit is slechts een principeakkoord. Op het moment dat de achterbannen akkoord zijn en de cao definitief is, worden de maatregelen in het akkoord verwerkt.

Bron: IPO (Interprovinciaal Overleg)