Artikel
4 jul '12
4 juli '12
2 min

Eenmalige uitkering Gemeenten CAO in augustus

Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de CAO 2011-2012 definitief vastgesteld. Het akkoord bevat een eenmalige uitkering die in augustus wordt uitbetaald. In het CAO-akkoord 2011-2012 zijn een tweetal salarismaatregelen opgenomen: een eenmalige uitkering en wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen.

De eenmalige uitkering bedraagt € 400,- voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager en € 200,- voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. De bedoelde bedragen zijn bruto. Verder is het van belang om bij de bepaling van de relevante salarisschaal te kijken naar de salarisschaal die uitbetaald wordt.

Peildatum
De peildatum voor de eenmalige uitkering is de maand april 2012. Medewerkers die gedurende de maand (1-30) april 2012 in dienst zijn getreden of al langer is dienst waren hebben recht op de (volledige) eenmalige uitkering. Medewerkers die na 30 april 2012 in dienst zijn gekomen hebben geen recht op de eenmalige uitkering. Ook geen proportionele uitkering.

Let op!

  • Voor deeltijders geldt dat zij een bedrag naar rato van het dienstverband ontvangen. Medewerkers die meer dan 36 uur per week werken (artikel 2:7a CAR) ontvangen naar evenredigheid een hoger bedrag.
  • Voor oproepkrachten geldt dat het aantal gewerkte uren in de maand april 2012 grondslag zijn voor de uitkering. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de minimumurengarantie van 15 uur er week.

Let op!
De eenmalige uitkering werkt niet door in salarisafhankelijke uitkeringen zoals de eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloop en de vakantietoelage. De eenmalige uitkering behoort wel tot de pensioengrondslag.

Vrijwillige brandweer
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de leden van de vrijwillige brandweer geen recht op de eenmalige uitkering. Een en ander is het gevolg van artikel 19:24 CAR waarin is bepaald dat de vrijwillige brandweer uitsluitend algemene salarismutaties volgt die op LOGA-niveau zijn gemaakt. De eenmalige uitkering valt daar niet onder.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen verwijzen wij u naar RAP. Mocht u na het lezen van deze circulaire nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de Helpdesk HRM via helpdesk@driessen.nl of via 0492 – 50 66 22.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.